Λεύτερα και Δίκαια


23 Απριλίου 2006

  1. Στους Ανθρώπους: Εύχομαι (και προσδοκώ) ανάστασιν ζώντων και ζωήν του παρόντος αιώνος!
  2. Για τους Αλάριχους, τους Μπούφους και τα λοιπά ασπόνδυλα ανθρωποειδή δέομαι: Ελθέ, μάκαιρα θεά, λύματα και κήρας πέμπουσ’ επί τέρματα γαίης!


© 2008 All rights reserved